Novo zakonsko rešenje u FBiH - Na viša primanja veći porez

20.03.2017 15:57
slika

Novi zakon o porezu na dohodak predstavlja jednu od mjera iz Akcionog plana za provođenje Reformske agende, kojim će se osloboditi plaćanja poreza niža primanja, a obaveza plaćanja poreza prenijeti na visoka primanja. Tako će sva primanja do 700 maraka (350 evra) na mjesečnom nivou biti bez poreza.

Prema informacijama iz Federalnog ministarstva finansija, a koje je u svojim izračunima koristilo evidencije Porezne uprave FBiH, koja je jedina ovlaštena i ima bazu podataka o svakom primanju pojedinačnog zaposlenog, 55 posto od ukupnog broja zaposlenih neće plaćati porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti.

Oni također naglašavaju da je porez na dohodak obaveza svakog zaposlenog, a ne obaveza poslodavca, te da se prilikom izrade prednacrta zakona vodilo računa o fer i pravičnom rasporedu tog poreznog tereta, a istovremeno je vrlo bitno da zakon bude jasan i efikasan u svojoj primjeni.

Novim Zakonom o porezu na dohodak proširuje se porezna osnovica na način da se uključuju naknade na ime toplog obroka, prevoza i regresa prilikom obračuna poreza, koje dosad nisu bile oporezovane niti su na njih plaćali doprinosi iz kojih zaposlenik stiče pravo na penziju ili na zdravstvo ili na naknadu prilikom prestanka rada.

Minimalna uplata doprinosa za penziono osiguranje proizvodi minimalnu penziju tog zaposlenog. Međutim, prema predloženom zakonu ukoliko se uzme za primjer minimalna plaća u Federaciji BiH koja iznosi oko 500 KM, te pripadajuće naknade (topli obrok, prijevoz i regres) koje iznose do 200 maraka (100 evra), osnovica iznosi 700 maraka (350 evra) na koju se neće plaćati porez na dohodak, ali će zaposlenik zbog proširenja osnovice, ostvariti veća prava (penzija, zdravstvo, naknada za nezaposlenost) usljed plaćanja doprinosa na tako proširenu osnovicu.

Pored toga, smanjena je stopa doprinosa koju su dosad plaćali poslodavci sa 41,5 posto na 33 posto, što će uticati na zadržavanju istih troškova poslodavca na minimalnim primanjima zaposlenih, ali će se smanjivati njegovi troškovi kod zaposlenih sa većim primanjima.

Obračun poreza na dohodak će se vršiti na način da se od ukupnog prihoda umanje obavezni doprinosi od 33 posto i lični odbitak od 700 maraka mesečno, i na tako dobivenu osnovicu primjene stope poreza. Porez na dohodak će se obračunavati primjenom progresivnih poreznih stopa – 13 posto na iznos osnovice do 800 maraka (400 evra) mjesečno ( 9.600 maraka godišnje ), i po stopi 20 posto na razliku osnovice veće od 800 maraka mjesečno (više od 9.600 godišnje).

Primjenom i te metodologije, zaposlenik sa primanjima do 1.500 maraka (750 evra) će plaćati manje poreza na dohodak po predloženom zakonu u odnosu na trenutno važeći.

Na temelju izračuna koji su napravljeni u Federalnom ministarstvu finansija, prema trenutno važećem zakonu, na ukupna primanja koja čine plaću od 600 maraka (300 evra) i naknade (topli obrok, prijevoz, regres) od 200 maraka, zaposlenik je plaćao 30 maraka (15 evra) poreza na dohodak, a njemu se isplaćivalo 770 KM. Po predloženom zakonu, taj zaposlenik će plaćati 13 maraka (6,5 evra) poreza na dohodak, a zadržati za sebe 787 maraka (393 evra). Taj zaposleni će imati više 17 maraka (8,5 evra) a koji je dosad plaćao na ime poreza.

Zaposlenik sa primanjima plaće od 1.000 maraka (500 evra) i naknade (topli obrok, prijevoz, regres) od 200 maraka, plaćao je 70 maraka (35 evra) poreza na dohodak, a njemu se isplaćivalo 1.130 maraka (565 evra). Po predloženom zakonu, ovaj zaposlenik će plaćati 65 maraka (32,5 evra) poreza na dohodak, a zadržati za sebe 1.135 maraka (567,5 evra).

Zaposlenik sa primanjima plaće od 2.000 maraka (1.000 evra) i naknade (topli obrok, prijevoz, regres) od 200 maraka plaćao je 170 maraka (85 evra) poreza na dohodak, a njemu se isplaćivalo 2.030 KM (1.015 evra). Po predloženom zakonu, taj zaposlenik će plaćati 244 maraka (122 evra) poreza na dohodak, a zadržati za sebe 1.956 maraka (978 evra).

Iz tih primjera je vidljivo da će zaposleni sa primanjima većim od 1.500 maraka (750 evra) na mjesečnoj osnovi plaćati više poreza nego što su bili u obavezi da plaćaju po trenutno važećem zakonu.

Primjenom progresivnih stopa postiže se fer i pravičan raspored poreznog tereta, jer će zaposleni sa višim primanjima plaćati i više poreza, a zaposleni sa niskim primanjima plaćati manje poreza na dohodak, navode iz Ministarstva finansija FBiH.

 

Prijavite se na besplatni newsletter Pregled regije i budite u toku sa regijskim vijestima, analizama, poreskim i zakonodavnim promjenama, poslovnim prilikama, mogućnostima za novi posao...

Vaša e-mail adresa    

Ukoliko ne želite više primati besplatni newsletter, to možete uraditi sa dva klika.